Tourism Places

§                     Zero Point - 5 km
§                     Kona Water Fall - 35 km
§                     Poondi Dam - 10 km
IMAGES:
Uthukottai (Zero point)


Poondi Dam


Konai falls